Peran dan Aturan Bersedekah

Peran dan Aturan Bersedekah

Infak adalah isti­­lah dalam Agama islam yang berarti pemberian ataupun amal seseorang kepada orang lain dengan su­­ka bersedia, seperti misalnya mengeluarkan har­ta dengan pedoman mencari ridho dari Yang mahakuasa SWT. Akan tetapi sedekah otonom artinya raya, ti­dak seharga mengeluarkan kapital. Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa: “Se­ga­la bentuk kecantikan adalah sedekah” (HR Muslim).

 

Anjuran untuk bersedekah kira kaum Muslimin pun terdapat dalam Alquran, yaitu: ‘’Tidak terselip kebaikan dalam kebanyakan bi­si­kan-bisikan mereka, selain bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) mem­be­ri infak, atau mengamalkan ma’ruf atau menga­da­kan perbaikan di antara wong. Dan ba­rang­siapa yang berbuat demikian sebab men­cari keridhaan Allah, oleh sebab itu kelak Kami akan menyampaikan kepadanya pahala yang gede. ’’

 

sedekah-sedekahManfaat bersedekah pun banyak. Baru se­per­ti yang sudah dijelaskan di dalam Kitab suci alquran: “Orang-orang yang menafkahkan har­ta­nya di malam dan dalam siang perian secara ter­sem­bunyi dan terbuka, maka mere­ka mendapat ganjaran di sebelah Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran lawan mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. ”

 

Kedua, Nabi Muhammad juga SAW ber­sab­da: “Bersegeralah bersedekah, benih ba­la musibah tidak sudah bisa mengikuti sede­kah (HR Imam Baihaqi). ” Ke-3, “Sedekah da­pat menghapus nama buruk sebagaimana tirta me­ma­damkan elektrik (HR Tirmidzi). ” Keempat, Men­da­pat naungan di hari kiamat. Rasulullah saw SAW berkata, “Seorang yang bersedekah de­ngan tangan kanannya, ia memeram amal­nya ini sampai-sampai tangan kirinya gak menge­tahui segalanya yang disedekahkan oleh ta­ngan kanannya (HR. Bukhari). ”

 

Namun beramal pun pun ada tata cara­nya supaya sedekah yang diberikan luar biasa da­pat jadi amal yang baik. Beramal ha­rus atas hasil yang halal, semata perkara ataupun uang yang kita sedekahkan kepada lingkaran yang menitikberatkan mesti berisi daripada impak yang halal. Karena, pemberian yang halal akan meng­gu­gurkan dosa dan mendatangkan pahala. Seki­ranya seseorang bersedekah beserta harta yang haram, dia tidak akan memperolehi seba­rang reputasi kecuali azab kerana menyampaikan se­­sua­tu yang haram kepada orang lain.

 

Sedekah beserta niat yang ikhlas. Maksudnya ada­lah infak dengan seikhlas hati, tidak mengung­kit, mengomel, membidas dan menyakiti hati orang yang mendapatkan sedekah soalnya per­bua­tan tersebut haram serta akan merosakkan niat ber­se­­dekah. Dalam Surah Al-Baqarah butir 264 ber­mak­sud, Allah sudah membandingkan orang-orang yang meninggikan dalam amalan sedekahnya se­per­­ti “Batu licin yang ada tanah diatasnya, kemu­dian karang itu ditimpa hujan padat. Setelah tahi angin re­da, kerakal itu sudah licin & tiada lagi tanah dalam atas­nya. Demikian juga beserta orang yang kafir dan riak. manfaat sedekah gagal memperoleh satu ganjaran pa­ha­la daripada apa yang telah diusahakan. & ingatlah bahawa Allah tidak akan memberi pe­tun­juk kepada kaum kafir. ”

 

Terakhir, sedekah untuk menyucikan diri serta har­ta. Surah Al-Taubah artikel 103 membuktikan ba­ha­wa, “Ambil sedekah dari harta mereka un­tuk melenyapkan dan menyucikan mereka, serta doakanlah tersebut. Sesungguhnya rayuan kau ini menjadi keamanan hati itu. Allah Maha Mendengar sedang Maha Menyidik. Ayat tersebut mewakili dua perkara yang utama iaitu kira-kira yang pantas disedekahkan dan sebab dalam bersede­kah. Bantuan bertujuan melenyapkan jiwa & har­ta yang dimiliki. ”

 

Sedekah tidak sekadar meluluskan, amalan itu mempunyai penuh manfaat yang perlu kita ke­ta­­hui. Manfaat sedekah bukan hanya dirasakan oleh penerima atau faksi yang member beri sedekah, na­mun kepentingan sedekah ini juga mampu kita ra­sa­kannya. Amalan infak sangat digalakkan da­lam Agama islam, karena kalian mampu memberikan ke­se­nangan & kebahagiaan menurut pihak yang me­mer­lukan. Sungguh lagi terhadap golongan yang betul-betul memerlukan bantuan.

EQUIS Residential, LLC. 17103 Wyndchase Cir.
Franklin, TN, 37067
United States

Follow Us

           

(C) 2017 /// EQUIS Residential LLC.

Disclaimer: This site is purely for informational use only and all the content relating to properties and third-parties are for informational purposes only. All images and logos are copyrighted to their respective owners.